کاریوتایپ یا بررسی کروموزومی جنین

3 آوریل 2018

اندیکاسیون:

  • مرده زایی با ناهنجاریهای متعدد مادرزادی

  • محصول سقط در مواردی که زوجین سابقه سقط های مکرر

  • تایید اختلال کروموزومی یافت شده در مایع آمنیوتیک و یا پرزهای جفتی با بافتهای جفتی

نمونه مورد نیاز: 

قطعات کوچکی از محصول جفت ( در صورتی که اطمینان از جفت بودن حاصل شود) یا جنین سقط شده، قطعه ای به اندازه     

 نخود از عضله کشاله ران جنین

نحوه ارسال:

محصول سقط باید در ظرف تمیز حاوی محیط کشت مایع و چنانچه موجود نیست سرم فیزیولوژی استریل، حداکثر ۷۲ ساعت بعد از فوت به آزمایشگا ه ارسال شود(داخل فرمالین به هیچ عنوان نباشد).

 زمان جوابدهی:        

حداکثر یکماه