مطالعه کروموزومی روی سلولهای مایع آمنیون واندازه گیری αFP

15 آوریل 2018

اندیکاسیون:

سن بالای بارداری،بررسی های همزمان مولکولی،خطراختلالات کروموزومی
به علت سابقه قبلی،حامل بودن جابجایی کروموزومی ویا تست های غربال گری

نمونه مورد نیاز:

۲۰ سی سی از مایع آمونیون در دوسرنگ استریل مجزا

 

نحوه ارسال:

توسط همراه بیمار و یا پست پیشتاز ۲۴ ساعته از شهرستانها ارسال می شود.قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

زمان جوابدهی:

به طور میانگین ۱۴-۱۰ روز و جواب کتبی ۲۰-۱۴ روز