مطالعه کروموزومی بر روی خون محیطی یا کاریوتایپ

2 آوریل 2018

اندیکاسیون:

  • عقب ماندگی ذهنی،
  • آنومالی های مادر زادی، 
  • تاخیر در رشد ونمو،
  • سابقه سقط ویا مرده زایی،
  • ابهام جنسی، 
  • اختلال کروموزومی در فرزند،
  • اوتیسم،
  • نازایی 
  •  عدم رشد صفات ثانویه جنسی

نمونه مورد نیاز جهت ارسال:

۳تا ۵ سی سی خون سیاهرگی استریل با ماده ضد انعقاد سدیم هپارین در دمای اتاق

زمان جوابدهی:

۱۰-۱۴ روز کاری