مطالعه کروموزومی از نظر موزاییسم

18 آوریل 2018

:اندیکاسیون

اختلالات موزاییسم جنسی،وجود موزاییسم در کاریوتایپ روتین

 

:نمونه مورد نیاز

۵-۳ سی سی خون هپارینه استریل

 

:نحوه ارسال

نمونه گیری در آزمایشگاه ویا آوردن آن به آزمایشگاه توسط همراه یا ارسال توسط پست پیشتاز ۲۴ساعته قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

 

:جوابدهی

جواب نهایی در مدت ۳-۲ هفته