مطالعه کروموزومی از نظر شکستگی های کروموزومی (آنمی فاکونی)

17 آوریل 2018

اندیکاسیون:

شک بالینی به آنمی فانکونی-آنمی آپلاستیک-کلیه دهنده وگیرنده های پیوند مغزاستخوان در شجره های مبتلا

نمونه مورد نیاز:

۵ تا ۱۰ سی سی خون هپارینه با شمارش گلبول سفید بیش از ۲۰۰۰

نحوه ارسال:

در آزمایشگاه گرفته می شود ویا توسط بیمار به آزمایشگاه ارسال می شود ودر صورت مسافت های طولانی تر مانند ارسال از شهرستانها توسط پست پیشتاز ۲۴ ساعته.قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

جوابدهی:

جواب کتبی در طول ۳-۲ هفته