شایع ‌ترین علت ابهام تناسلی در نوزاد دختر و بلوغ زودرس محیطی در پسرها

17 می 2018

نقص در آنزیم ۲۱-هیدروکسیلاز (۲۱-OHD) شایع ترین علت هیپرپلازی آدرنال در نوزادان است. ژن CYP21A2 تنها ژنی است که در ارتباط با بیماری ۲۱-ODH CAH است. تست ژنتیک مولکولی برای جهش ها و حذف های شایع، در حدود ۸۰ تا ۹۸% از آلل های ایجادکننده بیماری را در افراد مبتلا تعیین می کنند. در حدود ۲۰% از آلل ها جهش یافته نوترکیبی میوتیک است که قطعات ۳۰ جفت بازی می باشد که در انتهای ۳ سودوژن CYP21AIP  و انتهای ۵ ژن CYP21A2  ایجاد شده و تولید سودوژن بدون عملکرد طبیعی می کند. جهش های شایع مورد بررسی به شرح زیر است که به روش Reverse hybridization بررسی می شوند:

۱) جهش ناحیه Splice در اینترون A/C659G

۲) حذف ها شامل حذف کامل و حذف ۸bp در اگزون

۳) I172N,P30L جهش های اگزون ۶ که عبارتند از: R483P,Framshift L307,Cluster E6,P453s,R356w,Q318X,F306+t, V281L

هنگامی که با آنالیز جهش ها، چند جهش در یک فرد تشخیص داده شود، این امکان وجود دارد که جهش ها یا در حالت trans (روی کروموزوم های جداگانه) یا در حالت cis (روی یک کروموزوم قرار داشته و بنابراین به جای ۲آلل، تنها یک آلل جهش یافته را نشان میدهند) باشند.

برای جلوگیری از تشخیص اشتباه و تائید جهش ها، توصیه می گردد آنالیز ژنتیک مولکولی برای فرد مبتلا و هر دو والد انجام گیرد و مشخص شود که جهش ها بصورت cis قرار گرفته اند یا در حالت trans می باشند.

علائم فنوتیپ بالینی CAH  به ماهیت و شدت کمبود آنزیمی وابسته است و بسته به جنس بیمار متغیر است.

علائم بالینی در جنس مونث:

موارد مونث بیماری CAH که در اثر نقص آنزیم های۲۱-هیدروکسیلاز،۱۱-بتاهیدروکسیلاز یا ۳-بتاهیدروکسیلاز ایجاد می شوند. در زمان تولد، جنسیت مبهم دارند. (هیپرپلازآدرنال مردکننده (Virilizing) کلاسیک).

موارد مونث، کمبود متوسط آنزیم ۲۱هیدروکسیلاز بعدها و در دوران کودکی بدلیل رویش زودرس موهای شرمگاهی،کلیتورومگالی و نیز رشد سریع و بلوغ اسکلتی شناسایی می شوند (هیپرپلازی مردکننده ساده).

موارد مونث با کمبود خفیف ۲۱-هیدروکسیلاز یا بتاهیدروکسی استروئید دهیدروژناز در بزرگسالی مشخص می شود و با الیگومنوره، هیرسوتیم و نازایی مشخص می شوند(هیپرپلازی آدرنال غیر کلاسیک)

موارد مونث با کمبود ۱۷-هیدروکسیلاز در زمان تولد به صورت مونث هستند ولی در زمان بلوغ در آن ها سینه رشد نمی کند و قاعدگی آغاز نمی شود،این موارد گاهاً با افزایش فشارخون شریانی همراه است.

علائم بالینی در جنس مذکر:

موارد مذکر با کمبود ۲۱-هیدروکسیلاز جنسیت طبیعی دارند.

اگر کمبود شدید باشد و به هدر رفتن نمک منجر شود این موارد مذکر در نوزادی و در هفته ۴-۱ با اخلال رشد، استفراغ، دهیدر اتاسیون، کاهش فشارخون شریانی، هیپوناترمی، هیپوکالمی و شوک همراه است(هیپرپلازی هدردهنده نمک کلاسیک)

موارد مذکر با کمبود متوسط ۲۱-هیدروکسیلاز در کودکی با رشد زودهنگام مو در ناحیه شرمگاهی، بزرگی دستگاه تناسلی، رشد تسریع شده و بلوغ اسکلتی همراه است (هیپوپلازی آدرنال مردکننده ساده)

موارد مذکر با نقص تنظیم حاد استروئیدوژنیک، کمبود۳ بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز کلاسیک یا کمبود ۱۷-هیدروکسیلاز عموماً جنسیت مبهم دارند یا جنسیت زنانه دارند. این موارد ممکن است به عنوان دختر شناخته شوند. بعدها بدلیل افزایش فشارخون یا فقدان تکامل پستان تحت درمان قرار گیرند.

ارسال شده در مولکولی توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,