روش غربالگری بر اساس سن بارداری

10 می 2018

 الف- سن بارداری ۱۱ هفته تا ۱۳ هفته و ۶ روز:

روش غربالگری بر اساس امکان دسترسی به سونوگرافی NT به یکی از دو روش زیر انتخاب می شود:

روش اول: غربالگری در مناطقی که به سونوگرافی استاندارد جهت تعیینNT, دسترسی دارند

روش دوم: غربالگری در مناطقی که به سونوگرافی استاندارد جهت تعیینNT, دسترسی ندارند

 ب– سن بارداری ۱۴ هفته تا ۱۶ هفته و ۶ روز:

در این موارد از Quadruple Test شامل Inhibin–A و uE3، AFP، Total hCG در ۱۴ هفته تا ۱۶ هفته و ۶ روز استفاده می شود. در مواردی که نتیجه غربالگری منفی است (خطر<270/1) ادامه مراقبت های معمول بارداری صورت می گیرد. در مواردی که نتیجه غربالگری مثبت است (خطر>270/1) مادر توسط متخصص زنان برای آزمایشات تشخیص ژنتیک ارجاع داده می شود.

ب– سن بارداری ۱۷ هفته تا ۱۸ هفته و ۱ روز:

چنانچه مادر در این زمان متقاضی انجام غربالگری باشد، انجام غربالگری به شرح زیر و توسط متخصص زنان مدیریت می گردد.

غربالگری و محاسبه خطر با Quad Markers شامل Inhibin –A و uE3 ،AFP،hCG در شرایطی که امکان اعلام نتیجه غربالگری حداکثر تا سن بارداری ۱۸w+1d وجود داشته باشد.

در مواردی که نتیجه غربالگری منفی است (خطر < 270/1) ادامه مراقبت های معمول بارداری صورت می گیرد. در مواردی که نتیجه غربالگری مثبت است (خطر ≥۲۷/۱) مادر توسطمتخصص زنان برای آزمایشات تشخیص ژنتیک ارجاع داده می شود.