خطر عود سندرم داون

26 آوریل 2018

اگر یک خانم سابقه داشتن جنینی مبتلا به تریزومی ۲۱ ناشی از عدم جدایی کروموزومی داشته باشد، مطالعات اخیر نشان داده است احتمال ابتلای جنین به یکی از انواع تریزومی ها در بارداری های بعدی این فرد کمتر از یک درصد می باشد. این خطر افزوده تا زمانی که از خطر وابسته به سن بیشتر است، حایز اهمیت می باشد و پس از آن میزان خطر میزان خطر ابتلای جنین به تریزومی ها در این زنان برابر با میزان خطر وابسته به سناست.
بررسی های کروموزومی والدین، فقط در صورتی ضرورت دارند که تریزومی ناشی از جابجایی نا متعادل باشد.
افراد مونث مبتلا به سندروم داون دارای قدرت باروری هستند و حدود یک سوم فرزندان آنها مبتلا به سندروم داون خواهند بود. افراد مذکر مبتلا بهسندروم داون دچار کاهش چشمگیر اسپرماتوژنز می شوند و تقریبا” همیشه نابارور هستند. البته موارد اندکی از قدرت تولید مثل در مردان گزارششده است.