بررسی ژنتیکی حساسیت به وارفارین

20 ژوئن 2018

آنتاگونیست های ویتامین k (کومارین) پرمصرف ترین ضدانعقاد های خوراکی برای درمان ترومبوآمبولی های وریدی (Venousthromboembolism ;VTE) ،سکته قلبی،سکته مغزی (Stroke) ، فیبریلاسیون عروقی (Arterial fibrillantion) و یا در بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب (Mechanical prosthetic heart valves) و یا مبتلا به بیماری های قلبی عروقی(Cardiovascular Disease; CVD) هستند. با این حال متغییر بودن پاسخ هر فرد به دوز درمانی باعث افزایش احتمال ایجاد عوارض ناخواسته در ماه اول پس از شروع درمان می شود و لذا دوز نامناسب دارو می تواند سلامتی فرد را به خطر بیاندازد. در واقع، دوز پیش از حد منجر به خونریزی بی رویه و عدم کفایت دوز مصرفی دارو منجر به پیشگیری ناقص بیماری می گردد. مراقبت کامل از وضعیت انعقاد خون با اندازه گیری زمان پروترومبین تا رسیدن به عدم کفایت دوز مصرفی دارو منجر به پیشگیری ناقص بیماری می گردد. مراقبت کامل از وضعیت انعقاد خون با اندازه گیری زمان پروترومبین تا رسیدن به وضعیت تعادل ضروریست، مشتقات  کومارین مثل (Marcumar) pheprocoumon , warfarin (coumadian یا (sintrom) coneocounmarol اثرات درمانی خود را از طریق ممانعت از عمل ویتامین k اپوکسیدرودوکتاز (VKORCI) بر روی حساسیت بیمار نسبت به کومارین ها ها تاثیر می گذارد. به علاوه پلی مرفیسم در  cytochromic (CYP2C9) P450 isozyme نیز در متابولیسم دارو و در نتیجه دوز مورد نیاز بیمار نقش دارد. بهره گیری از روش های فارماکوژنتیک منجر به تخمین  دوز ثابت دارو پیش از شروع درمان، کاهش خطر دوز نامناسب در حین درمان و کاهش خطر دوز نامناسب در حین درمان و کاهش زمان دستیابی به دوز مورد نیاز بیمار نقش دارد. بهره گیری از روش های فارماکوژنتیک منجر به تخمین دوز ثابت دارو پیش از شروع درمان، کاهش خطر دوز داروی ضدانعقاد بوده و لذا می تواند درمانی را اغاز کند که اختصاصی آن بیمار و برای وی ایمن تر باشد.

تست تعیین ژنوتیپ حساسیت به وارفارین برای تعیین واریانت های ژن های VKORC1, CYP2C9 به کار می رود. پزشکان می تواند در هر یک از موارد زیر از تست های ژنتیکی بهره مند شوند:

  • برای بیمارانی که قبلا وارفارین (یا داروهای ضدانعقادی کومارین) مصرف می کردند، اما نیاز به تغییر و اصلاح دوز تجویزی برای رسیدن به سطح پایدارINR دارند. چنین تست هایی مشخص می کنند که چه عاملی (اعم از محیطی یا ژنتیکی) سبب عدم رسیدن به حال پایدار است.
  • برای بیمارانی که در حین درمان با ضدانعقادهای کومارینی خونریزی دارند یا دچار لختگی خون شده اند.
  • برای بیمارانی که برای اولین بار تحت درمان با ضدانعقاد های کومارینی قرار گرفته اند؛ قبل یا کمی بعد از شروع درمان (تعیین ژنوتیپ قبل از تجویز دارو)، به ویژه اگر سابقه خانوادگی مشکلات مصرف ضدانعقادهای کومارینی وجود داشته باشد.

نتایج آزمایش: گزارش نتیجه تست به صورت مثبت |(وجود یک جهش)یا منفی|(عدم وجود جهش) برای هرکدام از دو ژن VKORC1, CYP2C9 گزارش خواهد شد. در صورتی که نتیجه تست مثبت باشد، جهش یافت شده بصورت هموزیگوت یا هتروزیگوت خواهد شد.

ارسال شده در مولکولی توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,